Update: statuut van verenigingswerk binnen de sportsector

vrijdag 21 januari 2022

Derde keer, goede keer?! De regels die voor verenigingswerk werden opgemaakt, waren slechts tijdelijk geldig in 2021. De puzzel moest dus opnieuw gelegd worden en dit tegen 1/1/2022.
In dit artikel geven we een overzicht van wat we tot nu toe weten!

Voordien kon je tewerkgesteld worden onder twee regelingen in de sportsector namelijk het verenigingswerk en het artikel 17, ook wel de 25-dagenregel genoemd. Nu wordt de 25-dagenregel dus uitgebreid zodanig dat werk, dat vroeger onder verenigingswerk viel, hier ook kan onder vallen. Dit zowel voor de socio-culturele sector als de sportsector.

Hoeveel uren kan je werken? 

Waar het artikel 17 vastgelegd werd in dagen, is er nu geopteerd om (zoals bij het verenigingswerk) het pakket uit te drukken in uren waarin de werkgever is vrijgesteld van sociale bijdragen:

 • 300 uren/jaar voor alle activiteiten vermeld in artikel 17 met een plafond van 100 uren per kwartaal (3e kwartaal maximaal 190 uren)   
 • 450 uren/jaar voor de sportsector met een plafond van 150 uren per kwartaal (3e kwartaal maximaal 285 uren)

Dit wil zeggen dat je in juli, augustus en september meer uren kan werken. Handig dus als je voor BVLO sportkampen zou willen werken in de vakanties! 

20210825_104345image00002image00003

Hoeveel mag je verdienen?

Eerder waren er maximum bedragen voor verenigingswerk van kracht. Momenteel is er nog geen verdere info over minimum- of maximumbedragen. Het vermoeden is dat er een minimumloon zal ingevoerd worden, maar dit is onder voorbehoud. Een latere update zal dus nog volgen. 

Hoe zit het met de solidariteitsbijdrage RSZ en belastingheffing?

Zoals eerder vermeld zijn de prestaties die verricht worden onder deze regeling vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

De werknemer zal wel 10% inkomstenbelasting betalen na afloop van het jaar.

OPMERKING! De fiscale regeling is voorgelegd aan de Raad van State, maar zij zouden op dit moment nog enkele fundamentele bezwaren hebben. Een update volgt nog! 

Met welke formaliteiten moet ik rekening houden?

Aangifte van prestaties

Tot nu toe werden prestaties vooraf doorgegeven via www.verenigingswerk.beVanaf nu zal dit via een Dimona-aangifte gebeuren. Dimona is de elektronische manier waarop je als werkgever de RSZ op de hoogte brengt van een nieuwe tewerkstelling of de beëindiging van een overeenkomst.

Zoals eerder gezegd is de webomgeving nog in opbouw, Dus zal je activiteiten van het eerste kwartaal dan retroactief moeten invoeren. 

Arbeidsovereenkomst

Volgens de nieuwe regeling betreft het een werkgever-werknemersrelatie waarbij het arbeidsrecht van toepassing is. Er zullen enkele vrijstellingen voorzien worden, maar daarvoor is het wachten op de stemming van enkele amendementen in de arbeidswetgeving.

Een arbeidsovereenkomst is verplicht. Verschillende instanties adviseren om voorzichtig te zijn om medewerkers onder dit contract aan te stellen omdat alle details nog niet gekend zijn. Het nieuwe systeem is ook nog niet up to date om de aangiftes in te geven, dus medewerkers zullen retroactief moeten ingegeven worden.

Welke activiteiten vallen onder het vernieuwde artikel 17?

Een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit het vernieuwde artikel 17 dat van toepassing is voor de sportsector:

 • Het rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangesloten provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de personen die zij tewerkstellen in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht:
  • Prestaties als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunctmonitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs
  • Prestaties als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of dagdelen in het onderwijs
  • Inleidingen, voordrachten of lezingen die plaats hebben na 16u30 of tijdens de vrije dagen of dagdelen in het onderwijs
 • Het rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provinciale en plaatselijke besturen, evenals vzw’s of vennootschappen erkend als sociale onderneming die vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen inrichten, voor:
  • Personen die zij als beheerder, huismeester, monitor of bewaker tewerkstellen, alleen tijdens de schoolvakanties
 • De door de bevoegde overheden erkende organisaties of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie en die tot taak hebben socio-culturele vorming en/of sportinitiatie en/of sportactiviteiten te verstrekken, en de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider, monitor, coördinator, sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, terreinverzorgers-materiaalmeester, lesgevers, coaches, procesbegeleiders buiten hun werk- of schooluren of tijdens schoolvakanties
 • De inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd door een gemeenschap, en de personen die zij tewerkstellen als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs
 • De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen, uitgezonderd betaalde sportbeoefenaars

Kan je dit combineren met andere statuten?

Je mag aan de slag bij meerdere organisaties en ook in beide sectoren (sociocultureel en sport). In dat geval mag je gebruik maken van 450 uren per jaar voor alle activiteiten.

Jobstudenten hebben recht op 190 uren per jaar waarbij de kwartaalplafonds geldig blijven. Bij het overschrijden van de 190 uren, worden de extra uren afgetrokken van het studentenquotum (475 uren/jaar). 

De combinatie met andere veelgebruikte vergoedingssystemen zoals vrijwilligerswerk of zelfstandige (in bijberoep) is nog niet helemaal duidelijk. 

Besluit

Zoals je kan lezen in dit artikel zijn de grote krijtlijnen reeds aanwezig, maar zijn er nog veel vragen waarop men geen antwoord heeft. Wees waakzaam voor de onvolledigheden in de regels wanneer je iemand wil inschrijven onder het vernieuwde artikel 17 of wanneer je zelf wil tewerkgesteld worden.

« Terug

Sluiten