Privacy Policy

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Bond voor Lichamelijke Opvoeding vzw, Pijphoekstraat 2 te 9041 Oostakker, ondernemingsnummer: 0417.849.868, hierna genoemd “BVLO”.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.bvlo.be  en www.bvlosportkampen.be  en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1.     Algemeen

1.1. BVLO leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. BVLO stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

2.     Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, herkomst en zoektermen;
 • Categorie 2: bij registratie: uw profielnaam, wachtwoord (dit is niet leesbaar voor BVLO daar het versleuteld wordt bewaard), e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw profielafbeelding);
 • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies: voor meer info zie artikel 8;
 • Categorie 5: adresgegevens en contactgegevens n.a.v. het plaatsen van een bestelling.
 • Categorie 6: bij sollicitatie: uw identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken en opleidings- en beroepsgegevens
 • Categorie 7: soms worden ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt

Gezondheidsgegevens: gezondheidsinformatie die van vitaal belang is om activiteit te kunnen begeleiden, bijvoorbeeld kwetsuren of andere gezondheidsinfo waarvan de lesgever op de hoogte moet zijn om de activiteiten te kunnen uitvoeren

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: wij verzamelen enkel en alleen personengegevens van minderjarigen (personen - 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger (bv gegevens welke de ouders zelf actief verstrekken via het aanmaken van een account op onze website en die nodig zijn om de inschrijving voor activiteiten te kunnen verwerken).

2.2. BVLO kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 • tijdens uw registratie en gebruik van de website;

2.3. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

3.    Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

BVLO zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van de website en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van BVLO om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze organisatie en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4: voor meer info zie artikel 8 (cookies);
  • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
  • Categorie 6: het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contact name voor eventueel toekomstige vacatures binnen BVLO. Uw reactie op onze vacatures geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.
  • Categorie 7: het veilig begeleiden bij activiteiten waarvoor ingeschreven werd

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan BVLO uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot BVLO, haar producten en/of diensten. BVLO kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door BVLO bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van BVLO, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien BVLO failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van BVLO geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

BVLO zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat BVLO uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

BVLO zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat BVLO uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. BVLO zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4.    Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de BVLO en U.

Gezondheidsgegevens worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk voor de desbetreffende (sport)activiteit (vernietiging door versnipperen binnen de drie maand na activiteit).

 • De duurtijd  van het lidmaatschap en twee jaar erna.
 • De tijd dat de zelf aangemaakte account actief blijft.
 • Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

5.    Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan BVLO. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@bvlo.be , per post naar BVLO vzw, Waterkluiskaai 16 te 9040 Gent.

5.7. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6.    Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan BVLO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7.    Toegang door derden

7.1.   Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

7.2.   Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

8.    Cookies

8.1.   Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van BVLO en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.   Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.   Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4.   Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@bvlo.be per post naar BVLO vzw, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

BVLO vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging  doen op onze website.

Sluiten