Over BVLO

Missie

De bond voor lichamelijke opvoeding (BVLO) wil als vakvereniging excelleren in de rol van facilitator binnen het dynamisch sportpedagogisch landschap in Vlaanderen. BVLO is een kennis- en informatiecentrum die haar leden wil inspireren om op een kwaliteitsvolle en duurzame manier de sportieve leercontext invulling te geven ter bevordering van levenslang verantwoord bewegen.

Visie

Bewegingsonderwijs: BVLO zet zich in voor kwalitatief bewegingsonderwijs en wil de competenties van leerkrachten en bewegingspedagogen verbreden en versterken. Als organisator bieden wij kwalitatieve en innovatieve bijscholingen en navormingsmomenten aan voor onze leden. BVLO wil het uithangbord zijn voor kwaliteitsvol bewegen binnen, maar tevens buiten de schoolse context en richt zich daarom niet enkel naar de leerkracht LO, maar ook naar iedereen die in een sportpedagogische context tewerkgesteld is. Future proof bewegingsonderwijs, daar zet BVLO op in.

Vakvereniging: Als belangenbehartiger zetten wij ons in om de stem te vertolken van de leerkrachten LO en sport- en bewegingsdeskundigen. We bouwen een brug tussen de overheid/beleidsmakers en het specifiek werkveld. BVLO heeft een zweepslagfunctie met betrekking tot de verdediging van sport op school, vanuit een holistische ontwikkelingsvisie op de mens. BVLO ziet LO en bewegen onder begeleiding van een deskundige als de manier om kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen en te stimuleren die bijdragen tot een kwaliteitsvol duurzaam sport- en beweegklimaat. Binnen de werking van BVLO worden kansen geboden aan de leden om aan kennisdeling en netwerking te doen, met het oog op het ontwikkelen van een verantwoord en duurzaam beweegonderwijs. BVLO profileert zich als een open en betrouwbare partner binnen het brede sportlandschap en streeft naar constructieve samenwerkingen met relevante actoren binnen het werkveld vanuit het geloof in de meerwaarde van co-creatie.

Levenslang: Als innovator verschaft BVLO zijn leden up-to-date en wetenschappelijk onderbouwde kennis aan over een effectief beweegklimaat via contactmomenten (bijscholingen en navorming) en via een gerichte communicatiestrategie. Hierbij maakt BVLO gebruik van de sociale media en geeft zij een periodiek vaktijdschrift uit voor haar leden. Sporten en bewegen op een ethisch, pedagogisch en sporttechnisch verantwoorde manier draagt bij tot levenslange fysieke activiteit en gezondheid. Het aanmeten van een duurzame beweegattitude en letselvrij bewegen binnen het kader van internationale richtlijnen, wordt een streefdoel, naast de sporttechnische en –tactische ontwikkeling. BVLO zet zich in om kwalitatieve beweging te promoten via opleiding en aanbod van jong tot oud en permanente professionalisering voor sport- en bewegingsdeskundigen.

Ondersteuning: BVLO detecteert samen met het werkveld vakspecifieke thema’s die als uitdagend worden ervaren en zoekt in nauw contact met haar leden naar mogelijke oplossingen, die vervolgens breed uitgedragen of verspreid worden. Wij streven naar een optimale uitwisseling van praktijk- en onderzoek expertise tussen wetenschappers en praktijkprofessionals via hedendaagse communicatietools en fora voor kennisuitwisseling. BVLO fungeert als kenniscentrum en zet daarbij actief in op samenwerking met universiteiten, hogescholen en andere partners binnen de onderwijs-, sport- en gezondheidssector.

Sluiten