Algemene voorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen BVLO vzw en de klant, voor het leveren van diensten in het kader van lidmaatschappen en sportactiviteiten. Deze voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent bij het afsluiten van een overeenkomst uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op:

INSCHRIJVING

De inschrijving voor een lidmaatschap gebeurt altijd via de website van bvlo en bij uitzondering via mail naar ledenwerking@bvlo.be. BVLO kan de prijs voor het lidmaatschap aanpassen indien nodig, dit gebeurt op 1 september van het jaar. De communicatie zal verlopen via de website en het BVLO magazine, dat ieder lid ontvangt. Uitschrijven is mogelijk zoals hieronder beschreven. 

De inschrijving voor een opleiding of bijscholing gebeurt altijd via de website van bvlo en bij uitzondering via mail naar nascholingen@bvlo.be.

Vanaf de aanvraag van je inschrijving voor zowel lidmaatschap of bijscholing, ben je definitief ingeschreven en gelden de voorwaarden zoals hierna beschreven.

HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

De wet voorziet een herroepingsrecht voor consumenten bij aankoop van goederen of diensten via het internet. Consumenten zijn klanten/deelnemers die geen professional noch een bedrijf zijn.

Bij inschrijving voor een opleiding of bijscholing:
Consumenten hebben tot 14 kalenderdagen na de dag van inschrijving alsnog de mogelijkheid om ervan af te zien en dit voor zover de opleiding of bijscholing in deze periode nog niet is doorgegaan en/of bijgewoond door de consument. In deze gevallen erkent de consument uitdrukkelijk dat hij zijn herroepingsrecht verliest. Er wordt steeds een administratieve kost aangerekend van 15 euro.

BETALINGEN

De facturen zijn betaalbaar binnen de termijn zoals bepaald op de factuur en alleszins voor de start van de opleiding of bijscholing zelf, m.u.v. facturen waarvan de debiteur een overheidsinstantie is.

Alle klachten m.b.t. de factuur moeten BVLO binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk bereiken en dit door middel van een e-mail naar ledenwerking@bvlo.be, waarvan de ontvangst door BVLO moet worden bevestigd. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

Bij laattijdige betaling van facturen, zal BVLO volgende stappen ondernemen:

 • BVLO zal een herinneringsmail sturen of contact met je opnemen om het hierover te hebben.
 • Indien er vervolgens opnieuw niet betaald zou worden binnen een termijn van 21 dagen, dan zal BVLO de formele weg volgen met een aangetekende ingebrekestelling. De factuur zal dan automatisch worden verhoogd met een schadevergoeding ten belope van 10% van het verschuldigde bedrag.
 • Indien er alsnog niet betaald wordt, kan BVLO zich beroepen op een derde. De bijkomende kosten worden dan gedragen door de andere aprtij.

Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

ANNULERINGSVOORWAARDEN LIDMAATSCHAP

De inschrijving voor een lidmaatschap gebeurt altijd via de website van bvlo en bij uitzondering via mail naar ledenwerking@bvlo.be. Bvlo biedt zijn diensten aan via dit lidmaatschap waarvoor wij een abonnement stilzwijgend verlengen (volgens de voorwaarden van art VI.91 Wetboek van economisch recht).

Het lidmaatschap dient ten laatste 30 dagen voor het verstrijken er van opgezegd te worden via mail naar ledenwerking@bvlo.be of ons per post bereiken via BVLO t.a.v. ledenadministratie, Pijphoekstraat 2, 9041 Oostakker. Indien het lidmaatschap niet tijdig opgezegd wordt door de persoon op wie het lidmaatschap geregistreerd staat, dient de factuur betaald te worden en zal het lidmaatschap het jaar erna pas vervallen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN BIJSCHOLINGEN

Indien je kiest voor een combinatie van lidmaatschap en deelname van bijscholing, wordt het aangevraagde lidmaatschap automatisch gefactureerd en dient dit ook betaald te worden. Voor de bijscholing gelden onderstaande regels. 

Annulering door een deelnemer
We ervaren het voorkomt dat ingeschreven deelnemers redenen hebben om te annuleren. Alleen is het voor BVLO onmogelijk om hier in mee te gaan zonder de goede werking van de organisatie in het gedrang te brengen.
Vandaar dat BVLO het volgende onderscheid wenst te maken:

 • Annulatie zonder geldige reden (vb. geen toestemming van de school,..)
  • Melding binnen 30 dagen voor de start van de bijscholing krijgt u het bedrag van de bijscholing  teruggestort m.u.v. een administratieve kost van 15 euro
  • Melding tot 21 dagen voor de start van de bijscholing krijgt u 50% van het deelnamegeld teruggestort.
  • Melding minder dan 21 dagen voor de start van de bijscholing, geen mogelijkheid tot terugbetaling. U kan wel een vervanger sturen.
 • Sterfgevallen van familie- en gezinsleden
  • BVLO betaalt jouw de bijscholing terug m.u.v. een administratieve kost van 15 euro.
 • Ziekte (bij voorleggen van doktersattest)
  • Melding binnen 14 dagen voor de start van de bijscholing krijgt u het bedrag van de bijscholing integraal teruggestort
  • Melding minder dan 14 dagen voor de start: geen terugbetaling mogelijk, u kan een vervanger aanduiden die in uw plaats kan komen.
 • Annulatie na datum
  • Geen terugbetaling mogelijk, de factuur dient voltooid te worden.

Je kan alleen per brief of e-mail annuleren waarvan de ontvangst tevens door BVLO bevestigd werd. Voor de BVLO studiedag en winterstage gelden andere annuleringsvoorwaarden die je op de eventpagina steeds kan terugvinden.

Annulering door BVLO
Indien het minimum aantal deelnemers voor een opleiding niet wordt gehaald of ingeval van onvoorziene omstandigheden of overmacht (ziekte trainer, …) , behoudt BVLO zich het recht voor om de opleiding niet te laten doorgaan. Eventueel kan de opleiding worden verschoven naar een andere data. De deelnemer heeft steeds het recht om te weigeren de opleiding te volgen op deze nieuwe data. In dat geval of indien de opleiding niet wordt verschoven naar andere data, zal het betaalde inschrijvingsgeld van de bijscholing volledig worden terugbetaald.

AANSPRAKELIJKHEID

BVLO vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de laattijdige of niet uitvoering van een overeenkomst veroorzaakt door redenen waarover zij geen rechtstreekse controle heeft. Onder dergelijke overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die BVLO vzw verhinderen haar verplichtingen na te komen, waaronder brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, zware verkeershinder, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, nalatigheid van leveranciers, epidemieën, overstromingen, stormen, etc. Deze opsomming is niet limitatief.

BVLO vzw is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van BVLO vzw is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten.

BVLO vzw is, behoudens grove nalatigheid, niet verantwoordelijk voor lichamelijke ongevallen. Hiervoor kan een verzekering afgesloten worden via BVLO vzw, de algemene voorwaarden daarvan kan u nalezen in dit document.

Diefstal, verlies van en schade aan kledij en materiaal van de klant kunnen niet verhaald worden op BVLO vzw.

Sluiten