LO in tijden van Corona

Update corona: veilig onderwijs na de herfstvakantie

Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende coronacijfers en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel leerlingen - ook gezonde - thuis houdt.

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden. Met name wordt de mondmaskerplicht in het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd.

In deze update lees je meer over bovenstaande aanpassingen, en ook over deze items:

 • Waakzaamheid in secundair onderwijs
 • Het belang van goede ventilatie
 • Maatregelen voor personeel, ouders en derden
 • Openbaar vervoer voor extramurosactiviteiten Brussel
 • Vaccinatiecijfers voor Brussel

Respect voor alle schoolteams om de voorbije weken te werken in moeilijke omstandigheden. Geniet van de welverdiende rust tijdens de herfstvakantie!

Mondmaskerplicht

Lager onderwijs

 • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november - maar het mag ook vroeger - binnen opnieuw een mondmasker op school.
  • Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.
  • Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
  • In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.
 • Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
   
 • Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra maatregelen nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale overlegcomité.

Andere onderwijsniveaus

 • Intussen is 84% van de 12- tot 17-jarigen in Vlaanderen dubbel gevaccineerd. Dat resulteert in veel lagere besmettingscijfers en maakt dat extra maatregelen voor leerlingen in het secundair onderwijs op dit moment niet nodig zijn. Waakzaamheid blijft wel geboden. In het Nederlandstalig secundair onderwijs in het Brussels Gewest blijven vanwege de lagere vaccinatiegraad de huidige maatregelen van kracht. Scholen mogen wel terug gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Voor het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs wordt zo snel mogelijk in een aparte werkgroep bekeken of daar al dan niet extra maatregelen aangewezen zijn, in lijn met de maatregelen die voor de brede samenleving zijn genomen.

Aandacht voor ventilatie

Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:

 • worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als ze symptomen vertonen.
 • treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden

Deze richtlijnen gelden zowel in basis- als secundair onderwijs:

 • Beperk de aanwezigheid van derden op school. Derden dragen een mondmasker.
 • Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Heb daarbij evenwel aandacht voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek oudercontact soms aangewezen kan zijn.
 • Voor eetfestijnen en andere schoolfeesten worden de regels van de bredere samenleving gevolgd. Voor eetfestijnen betekent dit dat een covid safe ticket vereist is.
 • Laat vergaderingen en andere contacten tussen personeelsleden onderling indien mogelijk digitaal doorgaan. Als de vergadering toch fysiek doorgaat, is het dragen van mondmaskers sterk aanbevolen.

Telewerk wordt - net zoals in de bredere samenleving - opnieuw aanbevolen voor dat deel van de opdracht waarvoor aanwezigheid op school niet vereist is.

Lees hier de FAQ

Mocht je nog vragen hebben en je op deze pagina niet direct een antwoord vinden, neem dan contact met ons op!

Contacteer BVLO

Wij updaten deze pagina zo snel mogelijk bij nieuwe veranderingen en richtlijnen van de veiligheidsraad.

Sluiten